Kantoor

Berekening van kosten en ereloon.

De kosten

Naast het eigenlijke ereloon wordt een vergoeding aangerekend voor de kantoor- en secretariaatskosten. Deze vergoeding wordt hetzij begroot op basis van een tarief per post (dossieropening, correspondentie, aangetekende zending, telefonische oproepen, kopies, foto’s, verplaatsingskost,...), hetzij op een forfaitair percentage van het ereloon.

De kosten van gerechtsdeurwaarder worden aan het cliënteel overgemaakt met verzoek deze rechtstreeks aan de gerechtsdeurwaarder te betalen.

Gerechtskosten die door het kantoor worden voorgeschoten worden nadien in detail opgenomen in de staat van kosten en ereloon van het kantoor.

Het ereloon

De vergoeding voor de geleverde prestaties worden berekend aan een uurtarief. Dit bedrag varieert in functie van de hoogdringendheid van de zaak, het gespecialiseerd karakter van de tussenkomsten, het behaalde resultaat, de aard van de prestaties, de advocaat die de zaak behandelt, enz.

In specifieke materies zoals letselschade en invorderingen kan een andere berekeningswijze van het ereloon toegepast worden vertrekkend van een waardeschaal.

Het kantoor houdt zich tevens aan de volgende principes:

- over de berekening van het toepasselijke ereloon kan steeds op voorhand een afspraak worden gemaakt.

- in bepaalde zaken kunnen er provisies worden gevraagd of kan er na verloop van tijd een tussentijdse staat worden opgemaakt. Op eenvoudig verzoek van de cliŽnt kan er eveneens een tussentijdse afrekening worden bekomen.

- bij het afsluiten van het dossier wordt er een gedetailleerde eindstaat opgemaakt met precieze opgave van de kosten en de geleverde prestaties. Alle stavingsstukken en procedurestukken worden terug aan de cliŽnt overgemaakt.

Vanaf 1 januari 2014 zijn onze kosten en erelonen te verhogen met 21 % BTW.

© Legrand & Vennoten cvba