Privacyverklaring

Organisatie.
Legrand Advocaten BV, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Vaartstraat 64 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Beveiliging van de persoonsgegevens.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens ernstig en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Aard van de verwerkte persoonsgegevens.
Wij verwerken uw persoonsgegevens, die aan ons rechtstreeks of onrechtstreeks worden verstrekt, in het kader van onze beroepsuitoefening.

Wij verwerken (gebeurlijk) de volgende  persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Andere gegevens, in functie van de aard van het dossier, teneinde onze taak als advocaat mogelijk te maken.

Wij verwerken (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijken (bv. in  arbeidsrechtelijke dossiers), gegevens over gezondheid (bv. in dossiers betreffende lichamelijke schade), … 

Dit slechts voor zover nodig, in functie van het dossier.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen als advocaat.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens zouden hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Doel en grondslag van de gegevensverwerking.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om te voldoen aan onze beroepsverplichtingen
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bv. voor de belastingaangifte)
 • ter behartiging van de belangen van onze cliënten, van ons kantoor of van derden
 • voor het afhandelen van betalingen
 • teneinde te corresponderen via telefoon, e-mail, briefwisseling en fax in het kader van de uitoefening van ons beroep
 • om goederen en diensten te leveren in het kader van de uitoefening van ons beroep

Geautomatiseerde besluitvorming.
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Duurtijd van het bewaren van de persoonsgegevens.
Wij houden uw gegevens bij zo lang als nodig voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen en voor alle andere toegestane aanverwante doeleinden, onverminderd wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen of verjaringstermijnen die hun bewaring gedurende een langere periode verplichten of noodzaken (bv. voor gegevens van cliënten : minstens 5 jaar na afsluiting van het dossier, overeenkomstig de algemene wettelijke bewaarplicht voor advocaten).

Delen van persoonsgegevens met derden.
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Wij verstrekken deze uitsluitend aan derden voor zover dit nodig is voor de behandeling van de dossiers, de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen (bv. onze fiscale verplichtingen), dan wel in samenspraak met u.

Toestemming.
U geeft als cliënt de uitdrukkelijke toestemming om de informatie met betrekking tot uw dossier, alsook de persoonsgegevens zoals hierboven opgesomd, de bijzondere categorieën van persoonsgegevens hierin begrepen, te verwerken voor één of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat.

De advocaat heeft het recht om deze informatie te verwerken in het kader van het beheer en de behartiging van het dossier, het uitoefenen van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting en het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming, dan wel een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via bovenstaande contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Wij houden eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, binnen de dertig dagen.

U dient wel voor ogen te houden dat wij gebeurlijk niet verplicht zullen zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, dan wel voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting.

Klachten.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T +32 (0)2 274 48 00
F +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be