Privacyverklaring

in toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(EU-Verordening 2016/679 van 27 april 2016)

Organisatie: Legrand & Vennoten CVBA, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Vaartstraat 64, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:    
Legrand & Vennoten CVBA
T.a.v. Mr. Filip Gilson
3000 Leuven, Vaartstraat 64
Tel: 0032 (0)16/31.01.31
Fax : 0032 (0)16/22.51.01
www.legrand-law.com
info@legrand-law.com

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Legrand & Vennoten CVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken: Legrand & Vennoten verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven taak en verplichtingen als advocaat, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Andere gegevens, in functie van de aard van het dossier, teneinde onze taak als advocaat mogelijk te maken.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Legrand & Vennoten verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u :

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • mogelijks persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijken (bv. in  arbeidsrechtelijke dossiers), gegevens over gezondheid (bv. in dossiers betreffende lichamelijke schade), …  Dit slechts voor zover nodig, in functie van het dossier.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen als advocaat.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens zouden hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Legrand & Vennoten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om te voldoen aan de wettelijke verplichting als advocaat;
 • ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Legrand & Vennoten of van derden;
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • U te kunnen bellen, e-mailen of aanschrijven indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen (bv. documenten) en diensten aan u leveren;
 • Legrand & Vennoten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bv. gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

 

Geautomatiseerde besluitvorming: Legrand & Vennoten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Legrand & Vennoten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Legrand & Vennoten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren in principe de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: voor gegevens van cliënten betreffende hun dossiers : 5 jaar na afsluiting dossier (algemene wettelijke bewaarplicht rustend op advocaten, art. 2276bis B.W.), andere gegevens : 10 jaar (algemene wettelijke verjaringstermijn persoonlijke vorderingen : art. 2262bis B.W.).

Delen van persoonsgegevens met derden: Legrand & Vennoten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden voor zover dit nodig is voor de behandeling van de dossiers, de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen (bv. onze fiscale verplichtingen), of de overeenkomst met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Legrand & Vennoten gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Legrand & Vennoten, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via bovenstaande contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Legrand & Vennoten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, binnen de dertig dagen.

U dient wel voor ogen te houden dat Legrand & Vennoten gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Legrand & Vennoten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : 0032 (0)2/274.48.00
Fax : 0032 (0)2/274.48.35
commission@privacycommission.be

© Legrand & Vennoten cvba