Expertisedomeinen: Vastgoed – privaat en publiek bouwrecht

De vastgoed- en bouwsector maakt op diverse niveaus het voorwerp uit van een brede waaier van regelgeving die zeer technisch van aard is en permanent evolueert. Wij leveren advies in deze domeinen en bieden bijstand in gerechtelijke en administratieve procedures die hieraan verbonden zijn.

Onder meer volgende materies komen bij ons aan bod:

Privaatrechtelijk:

 • koop-verkoop
 • huur, handelshuur, pacht, leasing, vruchtgebruik
 • beroepsaansprakelijkheid van diverse bouwactoren zoals promotor, aannemer, architect, studiebureau
 • beroepsaansprakelijkheid van vastgoedmakelaar
 • eigendom en (appartements)mede-eigendom
 • erfdienstbaarheden, recht van uitweg

Publiekrechtelijk:

 • plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten
 • omgevingsrecht: stedenbouwkundige, verkavelings- en milieuvergunningen
 • handhaving stedenbouw- en milieuovertredingen
 • energierecht: elektriciteitsdistributie en energieprestatieregelgeving
 • onteigeningen
 • bodemverontreiniging